Pressmeddelande | 21 dec, 2018 | 17:34 | Regulatoriska

Fagerhult skriver avtal om att förvärva iGuzzini illuminazione S.p.A. och avser genomföra en företrädesemission om cirka MEUR 220

”iGuzzini är ett mycket framstående bolag. Bolaget har ett starkt varumärke och har framgångsrikt byggt en internationell verksamhet med en global kundbas. iGuzzini kompletterar Fagerhultkoncernen mycket väl, både vad gäller geografisk närvaro och produktutbud. Jag ser fram emot att fortsätta den framgångsrika resan och att arbeta tillsammans med Adolfo Guzzini (President iGuzzini) och Andrea Sasso (VD iGuzzini), som kommer att stanna kvar i sina roller på iGuzzini – och utöver detta tillträda ledande roller inom Fagerhultkoncernen”, kommenterar Bodil Sonesson, VD och koncernchef Fagerhult.  

"iGuzzini är väldigt stolt över att bli en del av Fagerhultkoncernen, tillsammans skapar vi en europeisk professionell belysningsmästare och familjen Guzzini har som målsättning att vara en betydelsefull aktieägare i det nya sammanslagna bolaget ", säger Adolfo Guzzini, President iGuzzini.

iGuzzini, baserat i Recanati, Italien, är ett globalt mycket välkänt och respekterat bolag med hög igenkänningsfaktor i föreskrivande led och bland ljusdesigners. iGuzzini grundades 1959 och bolaget designar, tillverkar och marknadsför professionella belysningslösningar för inom- och utomhus applikationsområden. Cirka 80% av iGuzzinis omsättning kommer från marknader utanför Italien med betydande försäljning på viktiga huvudmarknader i Europa samt en växande närvaro i Nordamerika. iGuzzini har 1,470 anställda och förväntas uppnå en omsättning om cirka MEUR 240 och en EBITDA-marginal om 14-15% för det räkenskapsår som avslutas den 31 december 2018. 

Genom förvärvet av iGuzzini förstärks Fagerhultkoncernens position i föreskrivande led för avancerade belysningslösningar. Dessutom breddas koncernens produkterbjudande inom de viktiga applikationsområdena utomhusbelysning, hotell och restaurang, samt detaljhandel. Koncernens exponering mot de geografiska marknaderna Italien, Schweiz, Spanien och Nordamerika kommer vidare att öka.  

Kort om Transaktionen

  • Fagerhult förvärvar iGuzzini för MEUR 385 på kassa- och skuldfri basis (Enterprise Value)
  • 26% betalas med nya Fagerhultaktier genom en apportemission till nuvarande aktieägare i iGuzzini (“Apportemissionen”) vilka gör sedvanliga åtaganden om lock-up
  • 74% betalas kontant genom nya och existerande kreditfaciliteter och en ny brygglånefacilitet
  • Avsikten är att efter slutförd Transaktion återbetala brygglånefaciliteten med medel från en nyemission av aktier om cirka MEUR 220 med företrädesrätt för Fagerhults aktieägare (”Företrädesemissionen”)
  • Fagerhult bedömer att det finns betydande inköpsbesparingar samt på medellång till lång sikt även försäljningssynergier och har som målsättning att till 2022 uppnå årliga EBITDA-synergier om MEUR 8
  • Transaktionen är villkorad av bland annat sedvanliga konkurrensgodkännanden i Tyskland och Ryssland samt erforderliga beslut avseende Apportemissionen. Transaktionen förväntas slutföras under det första kvartalet 2019. Företrädesemissionen förväntas genomföras kort efter det att Transaktionen har slutförts  

Kallelse till extra bolagsstämma i Fagerhult kommer att offentliggöras separat inom kort. Bolagsstämman kommer att hållas i början av 2019 för att ge Fagerhults styrelse erforderliga bemyndiganden att fatta beslut om Apportemissionen och Företrädesemissionen. Fagerhults största aktieägare Investment AB Latour, vars aktieinnehav representerar cirka 49 procent av rösterna och aktierna i Fagerhult [2] har uttryckt sitt stöd för Transaktionen och har åtagit sig att rösta för styrelsens förslag vid den extra bolagsstämman och teckna sin företrädesrättsandel i Företrädesemissionen. Därutöver har Lannebo Fonder och Swedbank Robur Fonder, med tillsammans cirka 12 procent av rösterna och aktierna i Fagerhult2, uttryckt sitt stöd för Transaktionen samt att de har för avsikt att teckna sina respektive pro-rata andelar i Företrädesemissionen. Detaljerad tidplan och villkor för Företrädesemissionen kommer att meddelas vid senare tidpunkt.

Mer information om iGuzzini finns på www.iguzzini.com 

Fagerhult har rådgivits av Handelsbanken Capital Markets, Alantra, PwC, Wesslau Söderqvist, Vinge och Hogan Lovells.  

iGuzzini har rådgivits av Tamburi Associati (TIP), Fivelex, Hamilton Advokatbyrå och EY. 

Denna information är sådan som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 december 2018 kl. 17:30 CET.

Habo den 21 december 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bodil Sonesson
CEO
tel: +46 7223 7602
e-mail: bodil.sonesson@fagerhult.se

Michael Wood
CFO
tel: +46 73087 4647
e-mail: michael.wood@fagerhult.se


[1] Den finansiella informationen är endast illustrativ och ska inte ses som pro forma-beräkningar  

[2] Baserat på utestående antal aktier i Fagerhult: antal registrerade aktier med avdrag för återköpta egna aktier