Pressmeddelande | 13 maj, 2019 | 18:31 | Regulatoriska

Beslut vid Årsstämma den 13 maj 2019

Det beslutades att utse sex styrelseledamöter. Följande styrelseledamöter omvaldes; Jan Svensson, Eric Douglas, Cecilia Fasth och Morten Falkenberg, och två nya styrelseledamöter valdes; Annica Bresky och Teresa Enander.

Till styrelseordförande omvaldes Jan Svensson.

Till revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Peter Nyllinge som huvudansvarig revisor till slutet av årsstämman 2020. 

Årsstämman beslutade om en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna per den 31 augusti 2019 samt styrelseordföranden. Namnen på de fyra ledamöterna och namnen på de aktieägare som de företräder skall offentliggöras senast i samband med bolagets rapport för tredje kvartalet.

Årsstämman beslutade ge styrelsen rätt att återköpa egna aktier till maximalt 10% av aktiekapitalet under tiden till nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för bolaget ("Prestationsaktieprogram 2019") och överlåtelse av egna aktier med anledning av detta program.

Habo den 13 maj 2019

Denna information är sådan information som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2019 kl. 18:30 CET