Pressmeddelande | 7 feb, 2019 | 11:36 | Regulatoriska

Beslut vid extra bolagsstämma den 7 februari 2019

Stämman fattade beslut om ändring av Fagerhults bolagsordning vad gäller Bolagets aktiekapital (§ 4 i bolagsordningen) samt vad gäller antal aktier i Bolaget (§ 5 i bolagsordningen). Besluten innebär att § 4 i bolagsordningen numera lyder ”Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst sextiofemmiljoner (65.000.000) kronor och högst tvåhundrasextiomiljoner (260.000.000) kronor” samt att § 5 i bolagsordningen numera lyder ”Bolaget skall ha lägst etthundrafemtonmiljoner (115.000.000) och högst fyrahundrasextiomiljoner (460.000.000) aktier”.

Stämman fattade beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier i Fagerhult att utges som del av köpeskillingen för förvärvet av iGuzzini Illuminazione S.p.A. (”Apportemissionen”). Ägarna till iGuzzini Illuminazione S.p.A., Fimag S.p.A. och Tip-Pre lPO S.p.A., ska ensamma vara berättigade att teckna de nya aktierna i Apportemissionen genom tillskjutande av aktier i iGuzzini Illuminazione S.p.A. till Fagerhult.

Vidare fattade stämman beslut att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning med företrädesrätt för aktieägarna med syfte att tillföra Fagerhult ca 2,2 miljarder kronor för att ersätta kreditfaciliteter som tagits av Fagerhult för förvärvet av iGuzzini Illuminazione S.p.A.

Denna information är sådan som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2019 kl. 11:35 CET

Habo den 7 februari 2019