Pressmeddelande | 26 apr, 2019 | 10:33 | Regulatoriska

Fagerhult offentliggör företrädesemission om cirka 2 213 MSEK

Sammanfattning

1. Aktieägare i Fagerhult har företrädesrätt att teckna två (2) nya aktier per fem (5) befintliga aktier, det vill säga en teckningsrelation om 2:5.

2. Teckningskursen är 44 SEK per ny aktie, vilket resulterar i en total emissionslikvid om cirka 2 213 MSEK före emissionskostnader, förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas.

3.  Avstämningsdagen för företrädesemissionen är den 6 maj 2019 och teckningsperioden löper från och med den 8 maj 2019 till och med den 22 maj 2019.

4.  Sista handelsdag i Fagerhult-aktien med rätt att delta i företrädesemissionen är den 2 maj 2019.

5.  Totalt 54,8 procent av det totala antalet aktier i företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden eller avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare att teckna sina respektive företrädesrättsandelar[1].  

Villkor för företrädesemissionen

De som av Euroclear Sweden AB är registrerade som ägare i Fagerhult på avstämningsdagen, den 6 maj 2019, har företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. Varje aktie i Fagerhult kommer att berättiga till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier. Härutöver erbjuds möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 6 maj 2019. Aktierna handlas inklusive rätt till deltagande i företrädesemissionen till och med den 2 maj 2019.

Teckningskursen är 44 SEK per ny aktie. Under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med 28 502 221,54 SEK genom utgivande av 50 298 038 nya aktier. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Fagerhult cirka 2 213 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 8 maj 2019 till och med den 22 maj 2019. Fagerhults styrelse har rätt att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget senast den 22 maj 2019.

Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 29 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 8 maj 2019 till och med den 20 maj 2019.

Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen samt övrig information om Fagerhult kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början. 

Teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar

Fagerhults största aktieägare Investment AB Latour har förbundit sig att teckna sin företrädesrättsandel i företrädesemissionen och aktieägarna Lannebo Fonder och Swedbank Robur Fonder har uttryckt att de har för avsikt att teckna sina respektive företrädesrättsandelar. Teckningsåtagandet från Investment AB Latour och avsikterna från Lannebo Fonder och Swedbank Robur Fonder motsvarar totalt 54,8 procent av det totala antalet aktier i företrädesemissionen.  

Tidsplan

2 maj 2019 Sista dag för handel med aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter                          
3 maj  2019 Första dag för handel med aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
6 maj  2019 Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
8 maj 2019 Utskick av prospekt och emissionsredovisning till direktregistrerade aktieägare påbörjas
8 maj 2019 – 20 maj  2019 Handel med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm
8 maj  – 22 maj 2019 Teckningsperiod                        
8 maj  2019 – 27 maj 2019 Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq Stockholm
28 maj 2019 Teckningsresultat i företrädesemissionen offentliggörs
Omkring den 3 juni  2019 Handel med nya aktier inleds
Omkring den 11 juni  2019 Leverans av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätt

Finansiell och legal rådgivare

Handelsbanken Capital Markets är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen. Wesslau Söderqvist Advokatbyrå och Vinge är legala rådgivare.

Habo den 26 april 2019

Aktiebolaget Fagerhult (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bodil Sonesson CEO, mobile: +46 72223 7602 e-mail: bodil.sonesson@fagerhult.se

Michael Wood CFO, mobile: +46 73 087 46 47 e-mail: michael.wood@fagerhult.se

Denna information är sådan som Aktiebolaget Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2019  kl. 10:30 CET.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Fagerhult och investerar­e ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen hänförliga  handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Fagerhult har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerar­e såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerar­e” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerar­e som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Fagerhults aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.


[1] Baserat på utestående antal aktier i Fagerhult: antal registrerade aktier med avdrag för återköpta egna aktier per den 31 mars 2019