Pressmeddelande | 28 maj, 2019 | 14:10 | Regulatoriska

Fagerhults företrädesemission fulltecknad

Återstående 436 334 aktier som ej tecknats med stöd av teckningsrätter har tilldelats de som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter i enlighet med de principer som anges i prospektet. Intresset för företrädesemissionen har varit stort och som ett resultat av detta blev företrädesemissionen övertecknad med 23,2 procent.

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter sker omkring den 28 maj 2019 genom utskick av avräkningsnota till tecknare eller förvaltare. Tecknade och tilldelade nya aktier ska betalas kontant på likviddagen i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan, omkring den 3 juni 2019. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Genom företrädesemissionen kommer Fagerhult att tillföras cirka 2 213 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Till följd av företrädesemissionen kommer Fagerhults aktiekapital att öka med cirka 28 502 221,54 SEK till cirka 100 409 277,71 SEK. Det totala antalet aktier kommer att öka med 50 298 038 aktier, till 177 192 843 aktier.

Nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 29 maj 2019, och de nya aktierna förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm omkring den 4 juni 2019. De aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm omkring den 14 juni 2019.

Finansiell och legal rådgivare

Handelsbanken Capital Markets är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen. Wesslau Söderqvist Advokatbyrå och Vinge är legala rådgivare.

Habo den 28 maj 2019

Aktiebolaget Fagerhult (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bodil Sonesson CEO, mobile: +46 72223 7602 e-mail: bodil.sonesson@fagerhult.se

Michael Wood CFO, mobile: +46 73 087 46 47 e-mail: michael.wood@fagerhult.se

Denna information är sådan som Aktiebolaget Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 maj 2019 kl. 14:10 CET.


VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Fagerhult och investerar­e ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen hänförliga  handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Fagerhult har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerar­e såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerar­e” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerar­e som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Fagerhults aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.