Pressmeddelande | 7 jan, 2019 | 14:55 | Regulatoriska

Kallelse till extra bolagsstämma 2019 i AB Fagerhult (publ)

A.       ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken fredagen den 1 februari 2019, dels anmäla sig till Fagerhult senast fredagen den 1 februari 2019.

Anmälan ska göras via e-post bolagsstamma@fagerhult.se, per telefon 08-522 359 75 eller per post till AB Fagerhult, 566 80 Habo. Anmälan ska innehålla aktieägarens namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare för den juridiska personen bifogas. Om deltagande sker med stöd av fullmakt bör denna insändas till AB Fagerhult före bolagsstämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets webbplats www.fagerhultgroup.com, och sänds till aktieägare som begär det.

Aktieägare med förvaltarregistrerade innehav måste för att få rätt att delta vid stämman låta registrera sina aktier i eget namn via sin förvaltare så att de är registrerade i aktieboken den 1 februari 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.fagerhultgroup.com senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

B.       FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.       Stämmans öppnande

2.       Val av ordförande vid stämman

3.       Upprättande och godkännande av röstlängd

4.       Godkännande av dagordning

5.       Val av justeringsmän

6.       Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

7.       Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

8.       Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemission

9.       Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 

10.    Stämmans avslutande

C.       BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 7 – ändring av bolagsordningen

För att anpassa bolagsordningens gränser avseende aktiekapitalet och antalet aktier till de föreslagna bemyndigandena under punkt 8 och 9 i dagordningen föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 4 och § 5 enligt följande (ändringarna kursiverade):

Nuvarande lydelse § 4:

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst femtioenmiljoner (51.000.000) kronor och högst tvåhundrafyramiljoner (204.000.000) kronor.

Föreslagen lydelse § 4:

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst sextiofemmiljoner (65.000.000) kronor och högst tvåhundrasextiomiljoner (260.000.000) kronor

Nuvarande lydelse § 5:

Bolaget skall ha lägst 30.000.000 och högst 120.000.000 aktier.

Föreslagen lydelse § 5:

Bolaget skall ha lägst etthundrafemtonmiljoner (115.000.000) och högst fyrahundrasextiomiljoner (460.000.000) aktier

Punkt 8 – bemyndigande avseende apportemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier att utges som del av köpeskillingen för förvärvet av iGuzzini Illuminazione S.p.A. (”Apportemissionen”). Ägarna till iGuzzini Illuminazione S.p.A., Fimag S.p.A. och Tip-Pre lPO S.p.A., ska ensamma vara berättigade att teckna de nya aktierna i Apportemissionen genom tillskjutande av aktier i iGuzzini Illuminazione S.p.A. till AB Fagerhult.

Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska kunna besluta om en apportemission av aktier som motsvarar ca en miljard kronor av köpeskillingen för förvärvet av iGuzzini Illuminazione S.p.A.

Punkt 9 – bemyndigande avseende nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning med företrädesrätt för aktieägarna.

Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska kunna besluta om en nyemission av aktier som tillför AB Fagerhult ca 2,2 miljarder kronor för att ersätta kreditfaciliteter som tagits för förvärvet av iGuzzini Illuminazione S.p.A.

D.      INFORMATION VID STÄMMAN

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär detta och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller om bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som önskar sända in frågor i förväg kan göra det till AB Fagerhult på samma postadress som ovan angivits för anmälan till stämman.

E.       ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 115 650 000. AB Fagerhult innehar för närvarande 1 149 708 egna aktier, motsvarande 1 149 708 röster, som inte kan företrädas vid stämman.

F.       PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________

Habo i januari 2019

AB Fagerhult (publ)

Styrelsen