Pressmeddelande | 23 jun, 2020 | 13:38 | Regulatoriska

Beslut vid Årsstämma den 23 juni 2020

Årsstämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter samt den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Det beslutades att utse sex styrelseledamöter. Följande styrelseledamöter omvaldes; Jan Svensson, Eric Douglas, Cecilia Fasth, Morten Falkenberg, Annica Bresky och Teresa Enander. Till styrelseordförande omvaldes Jan Svensson och Eric Douglas omvaldes till vice ordförande i styrelsen.

Det beslutades att i enlighet med valberedningens förslag fastställa det sammanlagda arvodet till styrelseledamöterna till 2 500 000 kronor. Arvodena är oförändrade från föregående år.

Till revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Peter Nyllinge som huvudansvarig revisor till slutet av årsstämman 2021.

Årsstämman beslutade om en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna per den 31 augusti 2020 samt styrelseordföranden. Namnen på de fyra ledamöterna och namnen på de aktieägare som de företräder skall offentliggöras senast i samband med bolagets rapport för tredje kvartalet.

Årsstämman beslutade fastställa styrelsens förslag för principer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade ge styrelsen rätt att återköpa egna aktier till maximalt 10% av aktiekapitalet under tiden till nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om två redaktionella ändringar av bolagsordningen samt att bolagsstämma kan hållas, förutom i Habo eller Jönköping, i Stockholm.

Verkställande direktörens presentation som normalt ges vid årsstämman finns på www.fagerhultgroup.com.

Habo den 23 juni 2020