Pressmeddelande | 20 mar, 2020 | 11:45 | Regulatoriska

Fagerhult Group presenterar en ny struktur med fyra affärsområden

Som tidigare kommunicerat under 2019 har AB Fagerhult (publ.) (“Fagerhult Group”) under det senaste året bedrivit ett strategiarbete. Ambition har varit att hitta nya möjligheter för tillväxt och att stärka både våra individuella varumärken och samarbetet inom gruppen. Detta arbete har resulterat i en ny struktur för gruppen och en ny bas för rapportering, som gäller från januari 2020.

Den nya strukturen för Fagerhult Group utgår från fyra affärsområden; Collection, Premium, Professional and Infrastructure. Vart och ett av våra 13 varumärken tillhör ett av affärsområdena. Uppdelningen har gjorts utifrån bolagens produktutbud, geografiska närvaro och partnerfokus. För mer detaljer kring de olika affärsområdena, se bifogad fil  Appendix 1 på sidan 3.

Den nya strukturen återspeglas också i en ny rapporteringsstruktur. För 2020 kommer vi rapportera vårt resultat utifrån de fyra affärsområdena. Detta ersätter den nuvarande rapporteringen som baserats på geografiska områden och produktområden. För den kommande rapporteringen under 2020, har 2019 räknats om utifrån de nya affärsområdena för att tillhandahålla jämförelsetal. Proforma resultat för 2019 för de fyra affärsområdena finns i bifogad fil Appendix 2, på sidan 4, och innehåller omsättning och rörelseresultat per kvartal.

Från och med nu kommer vi också att använda namnet ’Fagerhult Group’ mer tydligt för att visa kopplingen mellan våra varumärken på olika marknader. Detta kommer implementeras under 2020. För mer information om den nya strukturen, se gärna Fagerhult Groups nya websida; www.fagerhultgroup.com, och sidorna 14–15 i Årsredovisningen för 2019.

Nytt Fagerhult Group management team

Det presenteras också ett nytt Fagerhult Group management team som återspeglar den nya gruppstrukturen med fyra affärsområden. Det nya management teamet består av nio personer; CEO, fyra ansvariga för affärsområden och fyra gruppfunktioner. För mer detaljer kring roller och namn, se gärna Fagerhult Groups nya websida; www.fagerhultgroup.com/about-us/ (under Management team).

Kommentarer från CEO Bodil Sonesson:

  • Trots den utmanande situationen med Corona-viruset lanserar vi nu den nya strukturen för Fagerhult Group med fyra affärsområden.
  • Vår ambition med den nya strukturen är att säkerställa att vi drar nytta av alla våra starka varumärken och skapar en struktur som är tydlig och lätt att förstå.
  • Vi har skapat de nya affärsområdena utifrån våra 13 varumärkens fokus på olika produkter, geografiska marknader och partners.
  • Inom alla våra nya affärsområden ser vi stor potential för ökat samarbete och möjligheter för organisk tillväxt.