Pressmeddelande | 29 apr, 2021 | 17:01 | Regulatoriska

Beslut vid Årsstämma den 29 april 2021

En presentation av Fagerhults CEO, Bodil Sonesson, finns tillgänglig på www.fagerhultgroup.com.

Samtliga beslut var i enlighet med de av styrelsen respektive valberedningen lämnade förslag till stämman. Fullständig information kring förslag till Årsstämman finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.fagerhultgroup.com.

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
Årsstämman fastställde såväl moderbolagets resultaträkning och balansräkning som koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2020.

Utdelning
Årsstämman beslutade  att en utdelning om 0,50 kr per aktie ska betalas till aktieägarna. 3 maj 2021 bestämdes som avstämningsdag för rätt att motta utdelning och utbetalning är förväntad att genomföras, genom Euroclear Sweden AB:s försorg, den 6 maj 2021.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör gavs ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Arvoden
Årstämman beslutade om arvoden till styrelsens ledamöter och till styrelsens ordförande samt om arvoden för arbete i styrelsens kommittéer enligt följande:

  • 950 000 kr till styrelsens ordförande,
  • 370 000 kr till övriga styrelsens ledamöter som inte har anställning i Fagerhult Group, och
  • 125 000 kr till ordföranden i revisionskommittén och 75 000 kr till övriga medlemmar i revisionskommittén.

Årsstämman beslutade att bolagets revisor ska erhålla arvode enligt löpande räkning.

Styrelsen
Årsstämman valde ledamöter till bolagets styrelse. Jan Svensson, Eric Douglas, Cecilia Fasth, Morten Falkenberg, Annica Bresky och Teresa Enander omvaldes till ledamöter i styrelsen. Jan Svensson omvaldes till styrelsens ordförande och Eric Douglas omvaldes till styrelsens vice ordförande.

Revisor
Årsstämman omvalde revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill årsstämman 2022 och revisionsbolaget har meddelat att auktoriserad revisor Peter Nyllinge kommer att vara huvudansvarig revisor.

Principer för valberedningens sammansättning
Principer för valberedningens sammansättning antogs. Antagna principer är i enlighet med de principer som tidigare antagits och tillämpats under 2019 och 2020.

Principer för ersättning till ledande befattningshavare
Principer för ersättning till ledande befattningshavare antogs.

Ersättningsrapport för 2020
Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport i enlighet med aktiebolagslagen 8 kap. 53 a §.

Prestationsaktieprogram 2021
Årsstämman beslutade att godkänna ett prestationsaktieprogram (”Prestationsaktieprogram 2021”). Årsstämman beslutade även att godkänna de av styrelsen föreslagna leverans- och säkringsåtgärderna för Prestationsaktieprogram 2021.

Programmet omfattar upp till 80 ledande befattningshavare inom Fagerhultkoncernen. Deltagare i programmet måste förvärva aktier i Fagerhult till marknadspris till ett värde mellan 2,5 procent och 12 procent av deltagarens årliga grundlön. Varje förvärvad aktie berättigar deltagaren till fyra prestationsaktierätter efter en treårig intjänandeperiod och varje prestationsaktierätt berättigar sedan till en vederlagsfri aktie under förutsättningarna som anges nedan.

Deltagarna i programmet kommer, efter offentliggörande av Fagerhults delårsrapport för första kvartalet 2024, att tilldelas aktier i Fagerhult förutsatt fortsatt anställning  samt att investeringen i Fagerhult-aktier i sin helhet bestått under samma tid. För att tilldelning av aktier ska ske krävs därutöver att ett finansiellt prestationsmål relaterat till vinst per aktie för Fagerhult under räkenskapsåren 2021–2023 uppnåtts.

Maximalt antal aktier i Fagerhult som kan utgå enligt Prestationsaktieprogram 2021 är begränsat till 1 161 280, vilket motsvarar cirka 0,66 procent av utestående aktier och röster.

Vinsten per tilldelad aktie är begränsad till ett maximalt belopp om 150 kronor, vilket motsvarar cirka tre gånger den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Fagerhult-aktier på Nasdaq Stockholm under februari 2021.

Styrelsen har uppskattat det genomsnittliga värdet för varje prestationsaktierätt till cirka 55 kronor. Det totala uppskattade värdet av prestationsaktierätterna uppgår till cirka 9,6 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 0,12 procent av Fagerhults börsvärde per den 15 mars 2021.

Kostnaden för Prestationsaktieprogram 2021 i form av personalkostnader beräknas att uppgå till cirka 3 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 0,13 procent av Fagerhults totala personalkostnader under räkenskapsåret 2020.

De huvudsakliga motiven till att inrätta Prestationsaktieprogram 2021 är att stärka bolagets förmåga att rekrytera och behålla medarbetare, sprida och öka aktieägandet bland de anställda samt skapa ett koncerngemensamt fokus för berörda medarbetare.

Bemyndiganden till styrelsen avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
I syfte att säkerställa bolagets åtaganden under Prestationsaktieprogram 2021 beslutade Årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under perioden intill nästa årsstämma, förvärva egna aktier på Nasdaq Stockholm i den utsträckning bolagets innehav av egna aktier totalt uppgår till högst en tiondel av alla aktier i Bolaget.  Förvärv enligt bemyndigandet ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att överlåta högst 1 161 280 återköpta aktier vederlagsfritt till de deltagare i Prestationsaktieprogram 2021 som är berättigade till att erhålla tilldelning av aktier i enlighet med programmets villkor.

Protokoll med fullständiga beslut från Årsstämman och med en sammanställning av utfallet av förhandsrösterna (poströsterna) kommer att göras tillgängligt på Fagerhults hemsida, www.fagerhultgroup.com senast den 11 maj 2021. Kallelsen till Årsstämman med fullständiga detaljer kring samtliga ovan angivna förslag finns tillgänglig på www.fagerhultgroup.com och kopia av protokollet, dock ej röstlängden, kommer på aktieägares begäran att skickas per post.

Habo den 29 april 2021