Delårsrapport | Ekonomi | 24 feb, 2022 | 11:35 | Regulatoriska

Bokslutskommuniké Januari-December 2021

 • Orderingången var 1 802 (1 537) Mkr, en ökning med +17,2% justerad till +15,8% efter valutaeffekter +29 Mkr och avyttringar -6 Mkr
 • Nettoomsättningen var 1 820 (1 701), en ökning med +7,0% justerad till +6,9% efter valutaeffekter +9 Mkr, förvärv +1 Mkr och  avyttringar -8 Mkr
 • Rörelseresultatet var 161,1 (101,4), en ökning med +59,2% och en rörelsemarginal på 8,9 (6,0)%
 • Rörelseresultatet var 161,1 Mkr Kv 4 2021 jämfört med justerat rörelseresultat Kv 4 2020 om 133,7, en ökning med +20,5% och en rörelsemarginal på 8,9 (justerad 7,9)%
 • Resultat efter skatt var 108,1 (485,1) Mkr
 • Resultat per aktie 0,61 (2,75) kronor
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 341,8 (431,1)

Kommentarer av koncernchef Bodil Sonesson:

 • Vi levererar ett starkt resultat för koncernen för 2021 och återhämningen är bättre än förväntat.
 • Störningarna i leverantörskedjan är utmanande och vi fortsätter att arbeta hårt för att upprätthålla en god servicenivå till våra kunder.
 • Alla fyra affärsområden bidrog till den organiska orderingången på +13,0% och den organiskt justerade och jämförbara omsättningen för 2021 var 98,9% av den 2019.
 • En fortsatt tvåsiffrig rörelsemarginal på 10,0% är starkt. Vi ser utrymme för ytterligare förbättring, även om den redan är bra jämfört med branschen.
 • Vi har bra fart på vårt hållbarhetsarbete, vi har identifierat våra fokusområden och fortsätter arbetet med att fastställa startpunkt och definiera målsättningar inom de olika fokusområdena. 
 • Vi har nu närmare 200 000 enheter installerade av Organic Response Sensor node 3, som lanserades 2019. Vi förväntar oss fortsatt betydande tillväxt då vi ser en hög efterfrågan från våra kunder.

Efter publiceringen av bokslutskommunikén 2021 kommer en webcast för investerar­e att hållas den 24 oktober 2022 kl. 15.30 CET.

En länk och en presentation från ledningen kommer att finnas tillgänglig på: https://www.fagerhultgroup.com/investors