Årsstämmor

Årsstämma 2024

2024-05-02 

Årsstämma i Fagerhult Group AB kommer att hållas torsdagen den 2 maj 2024, kl. 17.00 i Fagerhult, Fagerhults Belysning AB:s lokaler, Åvägen 1, 566 80 Habo, Sverige (”Årsstämman”).

Aktieägare som deltar i Årsstämman är inbjudna av Fagerhults Belysning AB att före Årsstämman besöka nya Experience Center. Experience Center är beläget på samma adress som ovan och dörrarna är öppna den 2 maj 2024, mellan 15:00 och 16:45.

A. Registrering

Aktieägare som vill delta i Årsstämman måste vara registrerade i Bolagets aktiebok som sköts av Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 23 april 2024 och dessutom registrera sin avsikt att närvara vid Årsstämman genom att senast den
25 april 2024 anmäla sitt deltagande till Fagerhult Group.

Registrering kan göras via https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy eller per telefon på
+46 (0)8-402 90 19 eller per post till Fagerhult Group AB, Årsstämma, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige. Vid registreringen måste aktieägare ange sitt namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav tillsammans med information om eventuella ombud och biträden. Personer som deltar på Årsstämman under fullmakt måste lämna in fullmakten till Fagerhult Group före mötet.

Innehavare av förvaltarregistrerade aktier måste, för att ha rätt att delta på Årsstämman, tillfälligt ha sina aktier registrerade i sitt eget namn i Bolagets aktiebok innan den 23 april 2024.

Handlingar

Fagerhult Group:s års- och hållbarhetsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, styrelsens ersättningsrapport och revisorns yttrande avseende ersättningsriktlinjerna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, Åvägen 1, 566 80 Habo, Sverige och på www.fagerhultgroup.com. Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls hos Bolaget på ovanstående adress. 

Integritetspolicy för behandling av personuppgifter i samband med Årsstämman

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Kallelse årsstämma 2024

Registreringslänk

Fullmakt AGM 2024

Revisionsberättelse Fagerhult Group AB 2023

Valberedningens rapport, rekommendationer och motiverade yttrande inför årsstämman 2024

Revisorsyttrande 8 kap 54§ ABL

Styrelsens ersättningsrapport 2023

Fagerhult Group AB (publ) protokoll från årsstämma 2 maj 2024

Dokumentarkiv bolagsstämmor

AGM | 25 apr, 2023 | 17:00
Årsstämma 2023

Årsstämma i AB Fagerhult (publ) hölls den 25 april 2023

A. Registrering

Aktieägare som vill delta i Årsstämman måste vara registrerade i Bolagets aktiebok som sköts av Euroclear Sweden AB senast måndagen den 17 april 2023 och dessutom registrera sin avsikt att närvara vid Årsstämman genom att senast den 19 april 2023 anmäla sitt deltagande till Fagerhult Group.

Registrering kan göras via https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy eller per telefon på
+46 (0)8-402 90 19 eller per post till AB Fagerhult, Årsstämma, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige. Vid registreringen måste aktieägare ange sitt namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav tillsammans med information om eventuella ombud och biträden. Personer som deltar på Årsstämman under fullmakt måste lämna in fullmakten till Fagerhult Group före mötet.

Innehavare av förvaltarregistrerade aktier måste, för att ha rätt att delta på Årsstämman, tillfälligt ha sina aktier registrerade i sitt eget namn i Bolagets aktiebok före den 17 april 2023.

Handlingar

Fagerhult Group:s årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, Styrelsens ersättningsrapport och revisorns yttrande avseende ersättningsriktlinjerna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, Åvägen 1, 566 80 Habo, Sverige och på www.fagerhultgroup.com. Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls hos Bolaget på ovanstående adress.

Integritetspolicy för behandling av personuppgifter i samband med Årsstämman

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

AGM | 26 apr, 2022 | 17:00
Årsstämma 2022

Årsstämma i AB Fagerhult hölls 26 april 2022 på Åvägen 1 i Habo. Till följd av covid-pandemin och eventuellt förändrade myndighetsrekommendationer och restriktioner kan särskilda arrangemang vid årsstämman komma att ske.

Kallelse till årsstämma 2022 för AB Fagerhult (publ.)

Aktieägare i AB Fagerhult (publ.), organisationsnummer 556110-6203 (”Fagerhult” eller ”Bolaget”) meddelas härmed att Bolagets årsstämma kommer att hållas tisdagen den 26 april 2022, kl. 17.00 i Fagerhult, Fagerhults Belysning AB:s lokaler, Åvägen 1, 566 80 Habo, Sverige (”Årsstämman”).

ÖVERVÄGANDEN MED ANLEDNING AV COVID-19

Fagerhult är mån om hälsan hos våra aktieägare, Bolagets styrelseledamöter och dess anställda och kommer att följa alla tillämpliga restriktioner och begränsningar. Även om flertalet av restriktionerna och begränsningarna inte längre är i kraft ber vi alla som planerar att delta i Årsstämman att vara uppmärksamma om eventuella tecken på symtom relaterade till Covid-19-viruset och fortsätta att respektera rekommendationerna och riktlinjerna i detta avseende.

A. REGISTRERING

Aktieägare som vill delta i Årsstämman måste vara registrerade i Bolagets aktiebok som sköts av Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 14 april 2022 och dessutom registrera sin avsikt att närvara vid Årsstämman genom att senast den 20 april 2022 anmäla sitt deltagande till Bolaget.
Registrering kan göras via https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy eller per telefon på
+46 (0)8-402 90 19 eller per post till AB Fagerhult, Årsstämma, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige. Vid registreringen måste aktieägare ange sitt namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav tillsammans med information om eventuella ombud och biträden. Personer som deltar på Årsstämman under fullmakt måste lämna in fullmakten till Fagerhult före mötet.
Innehavare av förvaltarregistrerade aktier måste, för att ha rätt att delta på Årsstämman, tillfälligt ha sina aktier registrerade i sitt eget namn i Bolagets aktiebok före den 14 april 2022.

Relaterade handlingar

Fagerhults årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, Styrelsens ersättningsrapport och revisorns yttrande avseende ersättningsriktlinjerna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, Åvägen 1, 566 80 Habo, Sverige och på www.fagerhultgroup.com. Bolagsstämmoaktieboken tillhandhålls hos Bolaget på ovanstående adress.

Integritetspolicy för behandling av personuppgifter i samband med Årsstämman
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

AGM | 29 apr, 2021 | 00:00
Årsstämma 2021

Aktieägare i AB Fagerhult (publ), organisationsnummer 556110-6203 ("Fagerhult" eller "Bolaget") meddelas härmed att Bolagets årsstämma kommer att hållas torsdagen den 29 april 2021 ("Årsstämman").

INFORMATION OM MEDVERKAN PÅ DISTANS I ÅRSSTÄMMAN 2021

Med anledning av pågående spridning av Covid-19-viruset har Bolagets styrelse ("Styrelsen") beslutat att Årsstämman inte ska hållas som ett fysiskt möte, utan avhållas genom poströstning. Ny tillfällig lagstiftning gör det möjligt för Bolaget att anordna poströstning för Årsstämman; dvs att aktieägarna ska avge sina röster till Bolaget i förväg. Härmed uppmanas därför aktieägarna att avge sina röster via poströstning. Mer information om utövande av rösträtten via post och de formulär som ska användas för poströstningen finns på Fagerhults webbplats, www.fagerhultgroup.com .

Aktieägarna kommer i god tid före Årsstämman att få tillgång till ett förinspelat anförande av Styrelsens ordförande i vilket ordföranden kommer att framföra Styrelsens förslag i vissa punkter på dagordningen och, på uppdrag av Bolagets valberedning, även hänvisa till valberedningens förslag i relevanta punkter på dagordningen. Det förinspelade anförandet av Styrelsens ordförande kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.fagerhultgroup.com .

Vidare kommer revisorerna för Fagerhult Group, Öhrlings PriceWaterHouseCoopers AB, genom huvudansvarig revisor Peter Nyllinge att kommentera revisionen relaterad till 2020. Den förinspelade kommentaren kommer att finnas tillgänglig på www.fagerhultgroup.com i god tid före Årsstämman.

Ett förinspelat anförande av Bolagets CEO, Bodil Sonesson, kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.fagerhultgroup.com , den 29 april 2021.

Information om på Årsstämman fattade beslut kommer att offentliggöras så snart utfallet av poströstningen sammanställts den 29 april 2021.

Registrering

Aktieägare som vill delta i Årsstämman genom poströstning måste vara registrerade i Bolagets aktiebok som sköts av Euroclear Sweden AB senast den 21 april 2021 och dessutom registrera sin avsikt att närvara vid Årsstämman genom att senast den 28 april 2021 avge sin poströst i enlighet med instruktionerna nedan och på Bolagets hemsida, www.fagerhultgroup.com , samt säkerställa att Euroclear Sweden AB tagit emot poströsten senast den dagen (28 april 2021). Observera att anmälan till stämman enbart kan göras genom poströstning.

Innehavare av förvaltarregistrerade aktier måste, för att ha rätt att delta på Årsstämman, tillfälligt ha sina aktier registrerade i sitt eget namn i Bolagets aktiebok senast den 21 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs av aktieägaren i enlighet med förvaltarens rutiner, i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som genomförts av förvaltaren t.o.m. andra bankdagen efter den 21 april 2021 kommer att medtas vid framtagandet av stämmoaktieboken.

Poströstning

Aktieägare kan endast utöva sin rösträtt vid Årsstämman genom att rösta i förväg, s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Ett särskilt formulär ska användas för poströstningen. Poströstningsformuläret tillhandahålls på www.fagerhultgroup.com och anses utgöra anmälan om deltagande vid Årsstämman.

Korrekt ifyllt och fullständigt poströstningsformulär måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 28 april 2021. Det korrekt ifyllda och fullständiga poströstningsformuläret ska skickas till AB Fagerhult (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige. Alternativ, kan färdigställt poströstningsformulär inges via epost och ska då skickas per epost till generalmeetingservice@euroclear.com (vänligen ange "AB Fagerhult - poströstning" i ämnesraden). Aktieägare som är fysiska personer kan även inge sin poströst elektroniskt med identitetsverifiering via Bank-Id via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy. Avgivande av poströst elektroniskt måste ske senast den 28 april 2021.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d.v.s. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret samt på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy .

För frågor beträffande poströstningsförfarandet, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB, tel. +46-8-402 90 19 (måndag-fredag, kl. 9-16).

Fullmakter

Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Fagerhults webbplats, www.fagerhultgroup.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas förhandsröstningsformuläret.

Relaterade handlingar

Fagerhults årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, Styrelsens fullständiga förslag till beslut, Styrelsens ersättningsrapport och revisorns yttrande avseende ersättningsriktlinjerna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, på Åvägen 1, 566 80 Habo, Sverige och på www.fagerhultgroup.com. Handlingarna skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken tillhandhålls hos Bolaget på ovanstående adress.

Integritetspolicy för behandling av personuppgifter i samband med Årsstämman

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

AGM | 23 jun, 2020 | 13:00
Årsstämma 2020

Aktieägare i AB Fagerhult (publ), organisationsnummer 556110-6203 (”Fagerhult” eller ”Bolaget”) meddelas härmed att Bolagets årsstämma kommer att hållas tisdagen den 23 juni 2020 kl. 13.00 CEST i Fagerhult, Fagerhus, Fagerlidsvägen 1, 566 92, Habo, Sverige.

Information om medverkan på distans i Årsstämman

Mot bakgrund av utbrottet av Covid-19-viruset och för alla aktieägares säkerhet uppmuntrar Fagerhult sina aktieägare att inte fysiskt delta på årsstämman 2020 (”Årsstämman”). Det gäller särskilt aktieägare som kan och/eller bedöms vara i en riskgrupp för Covid-19-viruset och aktieägare som visar tecken eller symtom identifierade av myndigheterna som signaler för att hålla sig till social distansering och inte delta i sammankomster etc.

Ny tillfällig lagstiftning gör det möjligt för Bolaget att anordna poströstning för årsstämman; dvs att de som inte vill eller kan delta på Årsstämman personligen eller på distans kan lämna in röst till Bolaget i förväg. På grund av den aktuella situationen uppmanas därför aktieägare att rösta per post eller alternativt delta via ombud. Mer information om rösträtt via post- och ombudstjänster finns på Fagerhults webbplats, www.fagerhultgroup.com.

Särskilda arrangemang på grund av Covid-19

Den fortsatta spridningen av Covid-19-viruset är svår att bedöma. Fagerhult är mån om hälsan hos våra aktieägare, Bolagets styrelseledamöter och Bolagets anställda och kommer att följa alla tillgängliga myndighetsbeslut och rekommendationer. Som en ytterligare försiktighetsåtgärd har Bolaget beslutat att genomföra särskilda arrangemang på Årsstämman, inklusive följande:

  • Begränsat deltagande av Bolagets styrelseledamöter vid Årsstämman och styrelsens ordförande kommer inte att hålla sitt sedvanliga öppningstal. Istället kommer styrelseledamöterna att vara tillgängliga per telefon, redo att sammankallas om behov skulle uppstå. Dessutom kommer Fagerhults verkställande direktör och koncernchef Bodil Sonesson inte att hålla sin sedvanliga presentation. Bodil Sonesson kommer att vara tillgänglig per telefon under Årsstämman om det uppkommer behov av hennes deltagande;
  • Frågorna som tas upp vid Årsstämman kommer att fokusera på agendapunkter och annan information som aktieägarna har laglig rätt att få del av. Det kommer därför inte att finnas någon allmän frågestund vid denna Årsstämma. Aktieägare kan och uppmuntras att skicka frågor i förväg genom att skicka ett e-postmeddelande till AGM2020@fagerhultgroup.com före kl. 16.00 den 16 juni 2020. Erhållna frågor kommer att besvaras på stämman av styrelsens ordförande; och
  • Årsstämman kommer inte att hållas på den vanliga platsen utan i en lokal avskild från Bolagets produktionsanläggning. Ingen mat eller förfriskningar kommer att serveras före eller efteråt, det finns ingen tid tillgänglig för mingel/möten och den traditionella fabriksvisningen är inställd.

Fagerhult kan komma att besluta om ytterligare försiktighetsåtgärder i samband med Årsstämman. Information och eventuella uppdateringar på grund av spridningen av Covid-19-viruset kommer att offentliggöras på Fagerhults hemsida, www.fagerhultgroup.com.

Registrering

Aktieägare som vill delta i Årsstämman måste vara registrerade i Bolagets aktiebok som sköts av Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 16 juni 2020 och dessutom registrera sin närvaro till Fagerhult senast den 16 juni 2020.

Registrering kan göras via https://anmalan.vpc.se/fagerhultAGM/ eller per telefon på +46 (0)8-402 90 19 eller per post till AB Fagerhult, Årsstämma, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige. Vid registreringen måste aktieägare ange sitt namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav tillsammans med information om eventuella ombud och biträden. Personer som deltar på Årsstämman under fullmakt måste lämna in fullmakten till Fagerhult före mötet. Observera ovanstående angående myndighetens riktlinjer och restriktioner för personer som visar tecken och/eller symtom. Motsvarande riktlinjer och restriktioner gäller även för ombud.

Innehavare av förvaltarregistrerade aktier måste, för att ha rätt att delta på Årsstämman, tillfälligt ha sina aktier registrerade i sitt eget namn i Bolagets aktiebok före den 16 juni 2020.

Relaterade handlingar

Ladda mer