Delårsrapport | Ekonomi | 19 okt, 2016 | 10:13 | Regulatoriska

Delårsrapport januari - september 2016

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

 • Genomförandet av koncernens innovations- och internationaliseringsstrategi går snabbare än planerat och ger samtidigt starka resultat.
 • Orderingången på 3 438,2 Mkr och nettoomsättningen på 3 317,0 Mkr motsvarar ökningar med 11,3 respektive 12,0 % jämfört med föregående år, justerat för valutaeffekter och förvärv. Ökningen i orderingång är högre än marknadstillväxten och visar på en fortsatt ökning i marknadsandel.
 • Rörelseresultatet på 404,3 Mkr är 40,6 % högre än 2015.
 • Tredje kvartalets orderingång på 1 088,7 (948,6) Mkr, nettoomsättning på 1 144,4 (1 011,8) Mkr och rörelseresultat på 165,4 (126,6) Mkr står sig väl i jämförelse med tredje kvartalet 2015, och nettoomsättningen och rörelseresultatet satte nya rekord för kvartalet.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 98,0 (88,3) under tredje kvartalet, vilket innebär att kassaflödet hittills under året uppgår till 137,0 (217,9) Mkr. Därmed har koncernen haft två starka kvartal i rad.
 • Resultatet per aktie på 7,87 kronor var avsevärt bättre än föregående års på 5,37 kronor.
 • Koncernens försäljning av LED-armaturer ökar fortsatt, och svarade för över 70 % av nettoomsättningen under perioden. Vi fortsätter att öka investeringen i anläggningstillgångar och försäljningstillväxt för att underlätta teknikskiftet till LED.
 • Vi går nu in i årets sista kvartal med en sund orderstock, trots den rekordhöga nettoomsättningen under tredje kvartalet.
 • Nettoomsättningen för alla affärsområdena hittills under året överstiger föregående års nivå, och alla produktområdena uppvisar tillväxt för såväl tredje kvartalet som de första nio månaderna jämfört med 2015.
 • Kuppförsöket i Turkiet har påverkat försäljningen på den lokala marknaden. Vi har dock lyckats öka vår exportförsäljning för att kompensera detta.
 • Vi har inte sett att Brexit har haft någon märkbar negativ påverkan på vår verksamhet.