Delårsrapport | Ekonomi | 23 okt, 2018 | 10:10 | Regulatoriska

Delårsrapport januari - September 2018

Kommentarer av koncernchef Bodil Sonesson:

  • Koncernen fortsätter att generera starka resultat trots de utmaningar som för närvarande finns i belysningsbranschen.
  • Orderingångenför årets första nio månader  översteg förra årets med 11,7 %, efter justering för förvärv och valutaeffekter uppgår den till 0,4 %. Den totala orderstocken är upp 18,4 % jämfört med föregående år.
  • Nettoomsättningen för årets första nio månader översteg förra årets med 7,3 % och efter justering för förvärv samt valutaeffekter har den minskat 3,4 %. Rörelsemarginalen har förbättrats under året, från 10,9 % i första kvartalet, 11,7% i andra kvartalet och till en starkare 13,5 % i tredje kvartalet.
  • Antalet förfrågningar, offerter och orderingång ligger på en stabilt hög nivå för de flesta av koncernens större affärsområden. I Storbritannien är marknadsläget fortsatt utmanande. Byggandet minskar i takt med att osäkerheten kring brexit ökar då mars 2019 närmar sig.
  • Investeringarna i aktiviteter som ger tillväxt på medellång sikt utvecklas fortsatt väl och kommer troligen att ge positiv avkastning under de kommande kvartalen.
  • Rörelseresultatet på 195,0 (192,2) Mkr för tredje kvartalet är ännu ett rekord för koncernen och ett resultat av en överlag stark organisk marginalutveckling och framgångsrik integration av förvärvade företag.
  • En generellt sett hög aktivitetsnivå, en sund orderstock och positiva signaler från våra tillväxtskapande investeringar ger oss anledning till att fortfarande se positivt på den närmaste framtiden. Koncernens decentraliserade affärsmodell är en viktig framgångsfaktor.
  • ”Jag ser fram emot att arbeta i Fagerhultkoncernen och bidra till en fortsatt stark utveckling i framtiden,” säger den nya verkställande direktören Bodil Sonesson.