Pressmeddelande | 28 mar, 2011 | 16:00 | Regulatoriska

Kallelse till årsstämma i AB Fagerhult (publ)

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 april 2011, dels anmäla sig hos Fagerhult senast den 20 april 2011.

 

 Anmälan kan göras under adress AB Fagerhult, 566 80 Habo, per telefon 08-522 359 75, fax 08-714 97 60 eller via e-post inga.callersjo@fagerhult.se.

 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att delta i förhandlingarna vid årsstämman i god tid före den 20 april 2011 tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn.

Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på www.fagerhultgroup.se och bifogas detta pressmeddelande.

Downloads