Delårsrapport | Ekonomi | 30 aug, 2016 | 13:52 | Regulatoriska

Delårsrapport januari - juni 2016

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

  • Koncernen redovisade ett rekordresultat för första halvåret med en orderingång på 2 350 Mkr, en nettoomsättning på 2 173 Mkr och ett rörelseresultat på 239 Mkr.
  • Starka är även siffrorna för andra kvartalet sett till en orderingång om 1 208 Mkr, en nettoomsättning på 1 141 Mkr samt ett rörelseresultat om 154 Mkr, en ökning med 74 % jämfört med samma period föregående år. Alla tre måtten satte nya rekord för kvartalet.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var under kvartalet 90,5 Mkr, vilket eliminerade den negativa inledningen på första kvartalet.
  • Resultatet per aktie på 4,59 kronor var bättre än föregående års på 2,96 kronor.
  • LED-andelen av nettoomsättningen uppgick under halvåret till strax över 70 %, vilket visar på en fortsatt framgång från investeringarna i produktutveckling och tillverkning av LED-armaturer i koncernen.
  • Vi går in i det andra halvåret med en fortsatt hög orderstock.
  • Försäljningstillväxten var under perioden god i samtliga av våra redovisade affärsområden, då många av de operativa enheterna uppvisade goda resultat, varav några av dem under mindre goda regionala förhållanden.
  • Ledningen fortsätter att övervaka effekterna av EU-omröstningen i Storbritannien, från vilken vi redan har sett vissa omedelbara valutaeffekter.