Pressmeddelande | 22 mar, 2016 | 11:42 | Regulatoriska

Kallelse till årsstämma 2016 i AB Fagerhult (publ)

A.     ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 15 april 2016, dels anmäla sig till Fagerhult senast den 15 april 2016.

Anmälan ska göras via e-post arsstamma@fagerhult.se, per telefon 08-522 359 75 eller per post till AB Fagerhult, 566 80 Habo. Anmälan ska innehålla aktieägarens namn, person/organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden. Om deltagande sker med stöd av fullmakt ska denna insändas till Fagerhult före årsstämman.

Aktieägare med förvaltarregistrerade innehav måste för att få rätt att delta vid stämman tillfälligt låta registrera sina aktier i eget namn via sin förvaltare så att de är registrerade i aktieboken i god tid före den 15 april 2016.

På bolagets webbplats www.fagerhultgroup.com kan information erhållas om handlingar som skall läggas fram på stämman. 
 

B.     ÄRENDEN

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Godkännande av dagordning

 5. Val av justeringsmän

 6. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

 8. VD-anförande

 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncern-balansräkning

 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

 13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

 14. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

 15. Val av revisor

 16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier fram till nästa årsstämma
 17. Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier fram till nästa årsstämma

 18. Principer för utseende av valberedning

 19. Fastställande av principer för ersättning till ledande befattningshavare

 20. Beslut om prestationsaktieprogram för ledande befattningshavare

 21. Övriga ärenden

 22. Stämmans avslutande

Punkt 2 Förslag till ordförande vid stämman

En valberedning bestående av Gustaf Douglas, Investment AB Latour, Eric Douglas, Investment AB Latour, Björn Karlsson för familjen Svensson, Göran Espelund, Lannebo Fonder samt Jan Svensson, ordförande AB Fagerhult föreslår Jan Svensson till ordförande vid stämman.

Punkt 10 Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning per aktie om 3,50 kronor, totalt 132,5 Mkr och att återstående disponibla medel, 185,3 Mkr, överförs i ny räkning. Som avstämningsdag föreslås den 25 april 2016. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningen bli utsänd av Euroclear Sweden AB den 28 april 2016.

Punkt 12 Förslag till antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter utsedda av stämman skall uppgå till sju och ingen suppleant föreslås utses.

Punkt 13 Förslag till arvode till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ledamöter inklusive utskottsarbete utgår med 500 000 kronor till ordförande, 375 000 kronor till vice ordförande och med 250 000 kronor till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget. Styrelsearvodet föreslås därför uppgå till totalt 1 875 000 kronor. Arvode till revisorerna föreslås utgå, i likhet med tidigare år, enligt godkänd räkning. Inget arvode föreslås utgå för utskottsarbete.

Punkt 14 Förslag till styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

Valberedningen, tillsammans ägare till motsvarande ca 63 % av kapitalet och röstetalet, föreslår omval av ordinarie ledamöterna Jan Svensson, Eric Douglas, Björn Karlsson, Fredrik Palmstierna, Johan Hjertonsson, Catherina Fored samt Cecilia Fasth. Till styrelseordförande föreslås Jan Svensson och till vice ordförande Eric Douglas.

Punkt 15 Val av revisor

Valberedningen föreslår att PricewaterhouseCoopers AB väljs som revisor för tiden t o m nästa årsstämma.

Punkt 16 – 17 Förvärv/överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa årsstämma avyttra av bolaget innehavda egna aktier, i samband med förvärv av företag eller verksamhet, på annat sätt än på NASDAQ OMX Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt.

Syftet med bemyndigandet är dels att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och dels att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som, vid företagsförvärv motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen. Genom innehav av egna aktier säkerställs även bolagets åtagande i det prestationsaktieprogram för ledande befattningshavare som föreslås i punkten 20, inkluderande även tidigare års motsvarande program. För beslut enligt styrelsens förslag enligt denna punkt erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Punkt 18 Förslag avseende principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman skall fastställa principer för utseende av valberedning inför årsstämma 2017 i huvudsak enligt följande;

AB Fagerhult skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna samt styrelseordföranden.

Valberedningen ska bildas efter att styrelsens ordförande identifierat de röstmässigt tre största aktieägarna i Bolaget, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. Identifikationen skall baseras på den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och förvaltarförteckningen samt avse de som per den 30 september är registrerade i eget namn eller ingår i en ägargrupp.

För det fall någon av de tre största aktieägarna avstår från sin rätt att utse en representant, övergår rätten till den aktieägare som efter berörd aktieägare har det största aktieinnehavet per nämnda datum.

Namnen på de tre ledamöterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast i samband med bolagets rapport för tredje kvartalet, varvid även skall offentliggöras vilka personer som kan kontaktas i valberedningsfrågor. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Punkt 19 Förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman godkänner följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses VD och koncernledning.

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Fördelning mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet.

För verkställande direktören är den årliga rörliga ersättningen maximerad till 6 månadslöner. Den rörliga lönen baseras på koncernens vinst per aktie. För andra ledande befattningshavare är den årliga rörliga ersättningen maximerad till 30-40 % av grundlönen. Den rörliga ersättningen relateras mot koncernens vinst per aktie samt individuella mål.

VD och andra ledande befattningshavare omfattas av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av prestationsaktieprogram (se vidare under punkt 20).

Pensionsålder för VD och andra ledande befattningshavare är 65 år. För VD görs pensionsinbetalningar med ett belopp motsvarande 35 % av den fasta årslönen. Pensionsförmåner för andra ledande befattningshavare erläggs inom ramen för gällande ITP-plan.

Uppsägningstiden för verkställande direktören är 6 månader från bolagets sida och 6 månader från VD:s sida. Vid uppsägning från bolagets sida utan att grund för avskedande föreligger har VD rätt till ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra förvärvsinkomster. För andra ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid på 12 månader från bolagets sida och 6 månader från den anställdes sida. Några särskilda avtal om pensionsålder, framtida pension eller avgångsvederlag finns ej.

Styrelsen ska vara berättigad att avvika från dessa riktlinjer om särskilda skäl finns.

Punkt 20 Styrelsens för AB Fagerhult (publ) förslag till beslut om prestationsaktieprogram och överlåtelse av återköpta aktier under programmet

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett prestationsaktieprogram ("Prestationsaktieprogram 2016") för AB Fagerhult (publ) ("Fagerhult") och om överlåtelse av återköpta aktier som en del i Prestationsaktieprogram 2016, enligt punkterna a) och b) nedan. Om årsstämman beslutar om Prestationsaktieprogram 2016 avser styrelsen att i efterhand informera om målnivåer och utfall på årsstämman 2018.

a)         PRESTATIONSAKTIEPROGRAM 2016

1.1 Prestationsaktieprogram 2016 i sammandrag

Motiven till förslaget om Prestationsaktieprogram 2016 är att stärka bolagets förmåga att rekrytera och behålla medarbetare, sprida och öka aktieägandet bland de anställda samt skapa ett koncerngemensamt fokus för berörda medarbetare. Genom ett aktierelaterat incitamentsprogram kan medarbetares belöning knytas till bolagets framtida resultat- och värdeutveckling. Den långsiktiga värdetillväxten premieras därigenom och aktieägare och berörda medarbetare får samma mål.

Prestationsaktieprogram 2016 är baserat på liknande principer som de prestationsaktieprogram som antogs vid Fagerhults årsstämmor 2012, 2013, 2014 och 2015. Programmet omfattar cirka 30 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Fagerhult-koncernen. För att delta i programmet krävs en egen investering i Fagerhult-aktier. Efter intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Fagerhult förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. För att dessa s.k. prestationsaktierätter ska berättiga deltagaren att erhålla aktier i Fagerhult krävs fortsatt anställning i Fagerhult under intjänandeperioden samt att investeringen i Fagerhult-aktier i sin helhet bestått under samma tid. För att tilldelning av aktier ska ske krävs därutöver att ett finansiellt prestationsmål relaterat till genomsnittlig vinst per aktie för Fagerhult under räkenskapsåren 2016-2017 uppnåtts.

1.2 Deltagare i Prestationsaktieprogram 2016

Prestationsaktieprogram 2016 omfattar cirka 30 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Fagerhult-koncernen, indelade i tre kategorier. Den första kategorin omfattar bolagets verkställande direktör, den andra kategorin omfattar övriga sex personer som ingår i bolagets koncernledning och den tredje kategorin omfattar cirka 23 övriga nyckelpersoner inom Fagerhult-koncernen. Tillkommande ledande befattningshavare och nyckelpersoner som rekryterats men ännu inte påbörjat sin anställning i Fagerhult när anmälan om att delta i programmet senast ska ske, kan erbjudas deltagande villkorat av att anställningen påbörjas (varvid antalet personer i de olika kategorierna kan komma att justeras).

1.3 Den privata investeringen och tilldelning av Prestationsaktierätter

För att kunna delta i programmet krävs att deltagaren förvärvar aktier i Fagerhult till marknadspris ("Sparaktier") till ett värde motsvarande lägst 25 procent och högst 100 procent av deltagarens månadslön för mars månad 2016 före skatt. Om deltagaren har insiderinformation och han/hon därför är förhindrad att förvärva aktier i Fagerhult i anslutning till anmälan om att delta i programmet så ska förvärvet av aktier ske så snart som möjligt, men innan nästa årsstämma.

För kategori 1, dvs. bolagets verkställande direktör, gäller att varje Sparaktie berättigar till fem prestationsaktierätter ("Prestationsaktierätt"). För kategori 2, som består av övriga sex personer i koncernledningen, gäller att varje Sparaktie berättigar till fyra Prestationsaktierätter. För kategori 3, som består av cirka 23 övriga nyckelpersoner, gäller att varje Sparaktie berättigar till tre Prestationsaktierätter. Tilldelning av Fagerhult-aktier sker tidigast dagen efter offentliggörande av Fagerhults delårsrapport avseende första kvartalet 2019 och, i normala fall, senast två veckor därefter ("Intjänandeperioden").

1.4 Villkor för Prestationsaktierätterna

För Prestationsaktierätterna ska följande villkor gälla:

 • Prestationsaktierätterna tilldelas vederlagsfritt.
 • Varje Prestationsaktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en Fagerhult-aktie under förutsättning att deltagaren förblir anställd inom Fagerhult-koncernen och ej har avyttrat någon av de ursprungligen innehavda Sparaktierna under Intjänandeperioden. För att tilldelning av aktier ska ske krävs därutöver att ett finansiellt prestationsmål uppnås.
 • Deltagarna har ej rätt att överlåta, pantsätta eller avyttra Prestationsaktierätterna eller att utöva några aktieägarrättigheter avseende Prestationsaktierätterna under Intjänandeperioden.
 • Vinsten per tilldelad aktie är begränsad till ett maximalt belopp om 435 kronor (exklusive eventuell kompensation deltagare kan erhålla vid eventuella extraordinära vinstutdelningar), vilket motsvarar tre gånger genomsnittlig stängningskurs för bolagets aktie under februari 2016. Om vinsten skulle överstiga denna begränsning ska anpassning ske genom att antalet Fagerhult-aktier som deltagaren ska erhålla räknas ned i motsvarande mån.

1.5 Prestationsaktierätterna

Antalet Prestationsaktierätter som berättigar till tilldelning beror på grad av måluppfyllelse av ett av styrelsen fastställt intervall avseende Fagerhults genomsnittliga vinst per aktie under räkenskapsåren 2016 och 2017. Utfallet kommer att mätas linjärt mellan fastställd miniminivå och fastställd maximinivå. Uppnås inte miniminivån i intervallet kommer inte Prestationsaktierätterna berättiga till några aktier och uppnås maximinivån i intervallet berättigar varje Prestationsaktierätt till en aktie.

1.6 Utformning och hantering

Styrelsen, eller en av styrelsen särskilt tillsatt kommitté, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Prestationsaktieprogram 2016, samt de detaljerade villkoren som ska gälla mellan Fagerhult och deltagaren i programmet, inom ramen för häri angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att fastställa avvikande villkor för programmet om bland annat Intjänandeperiod och tilldelning av Fagerhult-aktier i händelse av avslut av anställning under Intjänandeperioden som en konsekvens av t.ex. förtida pensionering. Styrelsen ska äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. För det fall att leverans av aktier inte kan ske till rimliga kostnader och med rimliga administrativa insatser till personer utanför Sverige, ska styrelsen äga rätt att besluta att deltagande person istället ska kunna erbjudas en kontantavräkning. Styrelsen ska i vissa fall äga rätt att reducera slutlig tilldelning av Fagerhult-aktier eller, helt eller delvis, avsluta programmet i förtid utan kompensation till deltagarna om det sker betydande förändringar i bolaget eller på marknaden.

1.7 Omfattning

Antal Sparaktier beror på priset på Fagerhult-aktien vid förvärvstillfället. Maximalt antal aktier i Fagerhult som kan utgå enligt Prestationsaktieprogram 2016 ska vara begränsat till 240 000, vilket motsvarar cirka 0,6 procent av utestående aktier och röster. Antalet aktier som omfattas av Prestationsaktieprogram 2016 ska enligt de närmare förutsättningar som styrelsen beslutar, kunna bli föremål för omräkning på grund av att Fagerhult genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder, med beaktande av sedvanlig praxis för motsvarande incitamentsprogram. Omräkning ska även kunna ske så att deltagarna kompenseras vid extraordinär vinstutdelning. Vid omräkning ska även vinstbegränsningen per aktie kunna bli föremål för motsvarande omräkning.

1.8 Säkringsåtgärder

För att säkerställa leverans av Fagerhult-aktier under Prestationsaktieprogram 2016, föreslår styrelsen att styrelsen ska äga besluta om alternativa metoder för överlåtelse av Fagerhult-aktier under programmet. Styrelsen föreslås således äga rätt att överlåta återköpta Fagerhult-aktier till deltagarna eller ingå så kallade aktieswapavtal med tredje part för att infria förpliktelserna under programmet (enligt punkt b) nedan). I den mån leverans av Fagerhult-aktier säkerställs genom aktieswapavtal föreslås styrelsen äga rätt att överlåta återköpta Fagerhult-aktier på Nasdaq Stockholm för att finansiera potentiella kostnader relaterade till avtalet och programmet. Styrelsen anser att det första alternativet, dvs. överlåtelse av återköpta Fagerhult-aktier till deltagarna, är den mest kostnadseffektiva och flexibla metoden för leverans av Fagerhult-aktier och för täckande av vissa kostnader, huvudsakligen sociala avgifter.

1.9 Uppskattade kostnader för och värdet av Prestationsaktieprogram 2016

Prestationsaktierätterna kan inte pantsättas eller överlåtas till andra. Ett uppskattat värde för varje rättighet kan dock beräknas. Styrelsen har uppskattat det genomsnittliga värdet för varje Prestationsaktierätt till cirka 158,00 kronor. Uppskattningen baseras på allmänt vedertagna värderingsmodeller med användning av stängningskursen för Fagerhult-aktien den 7 mars 2016, vinstbegränsningen om 435 kronor, statistik beträffande utvecklingen av Fagerhult-aktien samt uppskattade framtida utdelningar. Vid antagande om att samtliga personer som erbjudits deltagande i programmet deltar, ett 50%-igt uppfyllande av det finansiella prestationsmålet samt uppskattningar avseende personalomsättning, så uppgår det totala uppskattade värdet av Prestationsaktierätterna till cirka 6,9 miljoner kronor. Värdet motsvarar cirka 0,1 procent av Fagerhults börsvärde per den 7 mars 2016.

Kostnaderna bokförs som personalkostnader i resultaträkningen över Intjänandeperioden, i enlighet med IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras mot resultaträkningen enligt UFR 7 under Intjänandeperioden. Storleken på dessa kostnader kommer att beräknas baserat på Fagerhults aktiekursutveckling under Intjänandeperioden och tilldelningen av Prestationsaktierätter. Baserat på en årlig aktiekursökning om 10 procent under programmets löptid och en Intjänandeperiod om cirka tre (3) år beräknas kostnaden för Prestationsaktieprogram 2016 inklusive sociala avgifter uppgå till cirka 10,1 miljoner kronor, vilket på årsbasis motsvarar cirka 0,3 procent av Fagerhults totala personalkostnader under räkenskapsåret 2015.

1.10 Effekter på nyckeltal

Vid fullt deltagande i Prestationsaktieprogram 2016 förväntas Fagerhults personalkostnader på årsbasis öka med cirka 3,5 miljoner kronor. På proformabasis för 2015 motsvarar dessa kostnader en negativ effekt om cirka 0,09 procentenheter på Fagerhults rörelsemarginal och en minskning av vinst per aktie om cirka 0,07 kronor.

Styrelsen bedömer dock att de positiva resultateffekterna som förväntas uppstå från att ledande befattningshavare och personer med högre chefsbefattningar ökar sitt aktieägande och dessutom kan få ytterligare utöka sitt aktieägande via programmet överväger de kostnader som relateras till Prestationsaktieprogram 2016.

1.11 Förslagets beredning

Prestationsaktieprogram 2016 har initierats av Fagerhults styrelse och utarbetats i samråd med externa rådgivare. Programmet har beretts i styrelsens ersättningsutskott och behandlats vid styrelsemöten under de första månaderna av 2016.

1.12 Övriga incitamentsprogram i Fagerhult

Vid Fagerhults årsstämmor 2012, 2013, 2014 och 2015 beslutades om prestationsaktieprogram som till stora delar är utformade på samma sätt som det nu aktuella Prestationsaktieprogram 2016. För en beskrivning av prestationsaktieprogrammen som antogs vid årsstämmorna 2012, 2013, 2014 och 2015 hänvisas till bolagets årsredovisning för år 2015. I övrigt finns inte sedan tidigare några aktierelaterade incitamentsprogram i Fagerhult som bolaget deltar i och bekostar.

1.13 Styrelsens förslag till beslut

Med hänvisning till ovan nämnda beskrivning föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om införande av Prestationsaktieprogram 2016.

1.14 Majoritetskrav

Styrelsens förslag till beslut om införande av Prestationsaktieprogram 2015 erfordrar att beslutet biträds av aktieägare representerande mer än hälften av de vid årsstämman avgivna rösterna.

b)         ÖVERLÅTELSE AV AKTIER I ANLEDNING AV PRESTATIONSAKTIEPROGRAM 2016

1.1 Bakgrund

För att kunna genomföra Prestationsaktieprogram 2016 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt har styrelsen övervägt olika metoder för hur leverans av Fagerhult-aktier till deltagarna enligt Prestationsaktieprogram 2016 ska säkerställas. Mot bakgrund av dessa överväganden avser styrelsen i första hand att säkerställa leverans av Fagerhult-aktier under Prestationsaktieprogram 2016 genom att överlåta aktier av Fagerhults egna innehav till deltagarna. Sådan överlåtelse av återköpta Fagerhult-aktier kräver en särskilt hög beslutsmajoritet. I den mån styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av återköpta aktier till deltagarna inte erhåller erforderlig beslutsmajoritet avser styrelsen i andra hand ingå ett aktieswapavtal med tredje part för att säkerställa att leverans av Fagerhult-aktier kan ske till deltagarna.

I den utsträckning leverans av Fagerhult-aktier säkerställs genom aktieswapavtal föreslås styrelsen äga rätt att överlåta återköpta Fagerhult-aktier på Nasdaq Stockholm för att finansiera potentiella kostnader relaterade till avtalet och programmet. Sådan överlåtelse av återköpta Fagerhult-aktier kräver särskild beslutsmajoritet. Erhålls inte sådan erforderlig beslutsmajoritet avser styrelsen ingå aktieswapavtalet och finansiera avtalet på annat sätt än genom överlåtelse av återköpta aktier.

1.2 Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av återköpta aktier till deltagarna

Styrelsen föreslår därför i första hand att årsstämman fattar beslut om överlåtelse av återköpta aktier på följande villkor:

(i) Överlåtelse får ske av högst 240 000 Fagerhult-aktier att överlåtas till deltagarna i Prestationsaktieprogram 2016 (eller av det högre antal som kan följa av omräkning på grund av att Fagerhult genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder, enligt vad som är sedvanlig praxis för mot­svarande incitamentsprogram).

(ii) Överlåtelse av aktier ska ske utan betalning vid tidpunkten och enligt de villkor delta­garna i Prestationsaktieprogram 2016 är berättigade till att erhålla tilldelning av aktier.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av aktierna utgör ett led i genomförande av Prestationsaktieprogram 2016. Därför, och mot bakgrund av vad ovan angivits, anser styrelsen det vara till fördel för Fagerhult att överlåta aktier enligt förslaget.

Styrelsen avser att inför årsstämman 2019 föreslå att stämman beslutar att överlåtelse får ske av högst 60 000 aktier av Fagerhults totala återköpta innehav i bolaget på Nasdaq Stockholm i den utsträckning aktierna i fråga inte behöver tas i anspråk för fullgörande av Fagerhults skyldighet att leverera aktier till deltagarna i enlighet med villkoren för Prestationsaktieprogram 2016. Sådan överlåtelse ska ske för täckande av kostnader såsom sociala avgifter för Prestationsaktieprogram 2016.

1.3 Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av återköpta aktier på Nasdaq Stockholm

Om styrelsens förslag i punkt 1.2 inte erhållit erforderlig beslutsmajoritet, föreslår styrelsen i andra hand att årsstämman fattar beslut om överlåtelse av återköpta aktier på följande villkor. Överlåtelse får ske, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, av högst 240 000 Fagerhult-aktier på Nasdaq Stockholm för att finansiera potentiella kostnader relaterade till aktieswapavtalet eller annars till Prestationsaktieprogram 2016 (eller det högre antal Fagerhult-aktier som kan följa av omräkning på grund av att Fagerhult genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder, enligt vad som är sedvanlig praxis för motsvarande incitamentsprogram). Överlåtelse ska ske inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av aktierna utgör ett led i genomförandet av Prestationsaktieprogram 2016. Därför, och mot bakgrund av vad ovan angivits, anser styrelsen det vara till fördel för Fagerhult att överlåta aktier enligt förslaget.

1.4 Majoritetskrav

Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 1.2 ovan kräver att beslutet biträds av aktieägare represente­rande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrel­sens förslag till beslut enligt punkt 1.3 ovan, vilket endast blir aktuellt i den mån beslutsförslaget i punkt 1.2 inte erhållit erforderlig beslutsmajoritet, kräver att beslutet biträds av aktieägare represente­rande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Sty­relsens förslag enligt denna punkt b är villkorat av att styrelsens förslag om Prestations­aktieprogram 2016 godkänts av årsstämman (punkt a ovan).

C.     INFORMATION VID STÄMMAN

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär detta och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som önskar sända in frågor i förväg kan göra det till AB Fagerhult på samma postadress som ovan angivits för anmälan till stämman.

D.     ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 38 550 000. AB Fagerhult innehar för närvarande 686 949 egna aktier, motsvarande 686 949 röster, som inte kan företrädas vid stämman.

____________

Habo i mars 2016

AB Fagerhult (publ)

Styrelsen